Omdømmemålinger

Omdømmemålinger


Jeg stiller skarpt på jeres omdømme og kendskabsgrad blandt jeres vigtigste målgrupper og udpeger styrker og svagheder i opfattelsen af jeres brand, organisation eller forretning. Dermed får I mulighed for at styrke jeres relevans og tilstedeværelse overfor de vigtigste målgrupper.


En omdømmeanalyse giver bl.a. indsigt i:


 • Hvordan opfattes I af jeres kernemålgrupper og vigtigste samarbejdspartnere?
 • Hvor stærk er jeres kendskabsgrad i forhold til konkurrenternes?
 • Hvilke dagsordener forbindes I med?
 • Hvordan opfattes jeres produkter eller ydelser?
 • Hvilke beslutningsparametre er i spil, når kunderne vælger eller fravælger jer
 • Er jeres kernebudskaber klare og har de gennemslag?
 • Er der "misforståelser" i jeres kommunikation, som I bør rette op på?
 • Hvor stærk er donationsvilligheden i befolkningen for at støtte netop jeres organisation? (NGO'er)
 • Hvilke parametre er afgørende for, at befolkningen vælger at støtte jer fremfor andre? (NGO'er)


Sådan gennemføres omdømmeanalysen:


 • Mine omdømmemålinger består oftest af kvantitative målinger og kan gennemføres i den brede befolkning, i udvalgte målgrupper eller blandt jeres kunder og samarbejdspartnere.
 • Jeg tilbyder også målinger af jeres Net Promoter Score.
 • Analyserne kan suppleres med kvalitative interviews enten i fokusgrupper eller som individuelle interviews, hvor jeg går i dybden med opfattelser af jeres brand og hvilke overvejelser, der ligger bag valg/fravalg af jeres produkt.


Sådan afrapporteres omdømmeanalysen:


 • Analysen munder ud i en overskuelig rapport med klare og konkerete anbefalinger, så I ved, hvilke indsatser I bør prioritere fremadrettet.
 • I rapporten peger jeg bl.a. på, hvilke kernebudskaber I bør arbejde med, hvilke målgrupper I skal være særligt opmærksomme på, samt hvilke medier, I med fordel kan prioritere.